Radio-Infinity-Chat - phpMyChat-Plus
Herzlich Willkommen im

Chat von Radio-Infinityin diesem Chat haben sich bereits
1409 Chatter registriert.
Sei auch Du dabei und registriere Dich noch heute
kostenfrei.

Heute waren schon 19 Chatter im Chat.
Gestern waren 1 Chatter im Chat.
Unbenannte SeiteUnbenannte Seite


Der Chat von Radio - Infinity based on phpMyChat-Plus
Radio-Infinity-Chat
- phpMyChat-Plus (1.94-ß5) -

Những lời nói được xóa sau: 2 giờ,
và những thành viên không họat động sau: 15 phút.

Hiện tại đang có 0 người đang trong phòng chát.

Tây ban nha Tiếng Bun-ga-ri Đan Mạch Hà lan Tiếng Anh UK Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Do Thái Hunggari Tiếng Inđônêxia
Tiếng ý Japanese Roma Tiếng Nga - Tiếng La Tinh Tây ban nha Thụy Điển Thổ nhĩ kỳ Việt nam (chọn)
Đăng nhập ...
Tên đăng nhập :
Pass đăng nhập :  (Chỉ khi bạn được đăng ký)
Đặt lại mật khẩu
Quản lý tài khỏan

Đăng ký | Sửa đổi hồ sơ
 
Xin chọn phòng chat ...
Những phòng mặc định :
Phòng riêng mặc định :
Tạo nên của mình Phòng :
Rồi , chỉ ...

Đánh dấu trang này: Chọn "Ctrl+D".

213072 ... những người đến thăm từ đó 03 Th08 2010 213072 ... những người đến thăm từ đó 03 Th08 2010 213072 ... những người đến thăm từ đó 03 Th08 2010 213072 ... những người đến thăm từ đó 03 Th08 2010 213072 ... những người đến thăm từ đó 03 Th08 2010 213072 ... những người đến thăm từ đó 03 Th08 2010
... những người đến thăm từ đó 03 Th08 2010.

© 2000-2005 The phpHeaven Team
© 2005-2019 Plus development by Ciprian M.
Thanks to all the contributors in the phpMyChat group !
Download this full chat pack from